ข้อกำหนดการใช้งาน

Privacy
เว็บไซต์นี้ (www.mg.carforlover.com) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ หากต้องการนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้งานต้องได้รับอนุญาติก่อนเสมอ และ ต้องทำการอ้างอิงถึง www.mg.carforlover.com

เว็บไซต์ได้มีการขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลการทำงาน ตามรูปแบบที่ระบุ หรือให้เลือกข้อมูลในลักษณะเดียวกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอาจถูกนำไปใช้เพื่อการดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทางเว็บไซต์อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่นภายใต้ข้อกำหนดต่อไปนี้:

  1. คุณได้ตกลงให้มีการเปิดเผยได้
  2. การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอบนเว็บไซต์และการบริการเป็นส่วนหนึ่ง หรือการจัดการแทนโดยบุคคลภายนอก
  3. เมื่อเหมาะสมเพื่อให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง สถาบันทางการเงิน ตัวแทน หรือ ผู้ค้า ในการตอบสนองต่อการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้งาน
  4. เมื่อต้องการโดยศาล หรือ กฎหมาย และข้อบังคับ

Disclaimer
เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่กำลังเผยแพร่ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่น ข้อมูลรถยนต์ โปรโมชั่น และ ข่าวสาร โดยไม่มีการรับผิดชอบในความผิดพลาด หรือ แตกต่างของผลิตภัณฑ์ รวมถึงปฏิเสธการรับผิดชอบทั้งหมดต่อข้อมูลที่เว็บไซต์อื่นได้นำไปใช้งานด้วย

Links to other sites
เว็บไซต์ในส่วนบุคคลภายนอกที่มีลิงค์ถึง หรือมีเว็บเชื่อมต่อลิงค์ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (www.mg.carforlover.com) โดยจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหา มัลติมีเดีย ของเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์เชื่อมต่อใดๆทั้งสิ้น

Reference website
เนื้อหา มัลติมีเดีย โลโก้ และ เครื่องหมายการค้า บนเว็บไซต์นี้ มาจาก www.mgcars.com ของ บริษัท เอ็มจี เซลล์ ประเทศไทย